PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “ČE TA OKROGLI VŠEČEK NAREDIŠ SI SOLNO TERAPIJO BREZPLAČNO PRISLUŽIŠ”

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre “ČE TA OKROGLI VŠEČEK NAREDIŠ SI SOLNO TERAPIJO BREZPLAČNO PRISLUŽIŠ”, je Grajska vrata d.o.o.(v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 1.11.2010 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/Solni-Tempelj-Center-solnih-terapij. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v okviru igre, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
Nagrado osvojijo vsi, ki na okrogli 1.000 všeček vščečkajo našo FB stran. Na vsakih 1.000 všeček se prejme nagrada 1x solna terapija za 2 odrasli osebi v Tempeljski sobi za 40 min (vrednost 27EUR) in na vsaki 10.000 všeček 1x Detox solna terapija za 2 odrasli osebi v Tempeljski sobi za 55 min (vrednost 37EUR)
Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na naši Facebook strani in na spletni strani www.solni-tempelj.com

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani www.facebook.com/Solni-Tempelj-Center-solnih-terapij.. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke  ime in priimek, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.
Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade:
Nagrado vam pošljemo po pošti, v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail ponudba@solni-tempelj.com ali na naš face book sporočilni sistem.

5. Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.
Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.solni-tempelj.com. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani  vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.